Tőzsde enciklopédia


A-F

„A” kategóriás részvény

A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett társaságok “A” kategóriájára vonatkozó szabályok: csak teljes sorozat vezethető be, mely árfolyamértéken min. 2.5 Mrd Ft. A bevezetésre kerülő sorozat legalább 25 százaléka közkézen van; vagy árfolyamértéken számítva legalább kétmilliárd forint értékű részvény közkézen van; vagy az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 500 tulajdonos tulajdonában van. A legalább 100 tulajdonos megléte, valamint a 3 teljes auditált év szintén alapfeltétel.

Adózás előtti eredmény

Tartalmazza egy vállalkozás adott időszak alatt elért teljes tevékenységének eredményét, beleértve az üzemi tevékenységből származó eredményt, a pénzügyi műveleteket és a rendkívüli tételeket.

Adózás előtti eredményszint

A társaság adózás előtti eredménye, osztva az azonos időszak halmozott árbevételével.

Adózott eredmény

Az adózás előtti eredmény, mínusz az adófizetési kötelezettség, mínusz a fizetett osztalék.

ADR (American Depositary Receipt)

Valamely helyi bank által kibocsátott forgatható letéti igazolás az USA-ban, a külföldi értékpapírok forgalma ily módon folyik (a GDR tengerentúli megfelelője).

Ajánlati árlépésköz

A tőzsdei termékek esetében megvan az a legkisebb érték, amivel följebb, vagy lejjebb mehet az ár. Részvények esetében a BÉT-en, ez a részvény névértékétől függ. 1000 forint alatt 1 forint, 1000-9999 5 forint, 10000 fölött 50 Ft.

Ajánlati ársáv

A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Akvizíció

Vállalatfelvásárlást jelent. Többnyire többségi részesedés megszerzésével történik. Számos oka lehet, például a piacszerzés, vagy a versenytárs megsemmisítése.

Alkusz (Bróker)

Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötés.

Államháztartási mérleg

Az államháztartás valamennyi alrendszerének (a központi költségvetésnek, a központi költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak, az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítási alapoknak) bevételeit, illetőleg kiadásait tartalmazza. A mérleg konszolidált, halmozódásokat nem tartalmaz.

Államkötvény

Az állam által kibocsátott, általában egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír, amely az állam adósságát testesíti meg. Az államkötvények az adott ország tőzsdéin általában automatikusan jegyzésre kerülnek, kamatozásuk – az elvileg teljes garancia miatt – legtöbbször alacsonyabb, mint az egyéb kibocsátásoké. Fajtái Magyarországon: 2, 3, 5 és10 éves fix kamatozású, 5 éves változó és 7 éves tőkeindexált (eredeti kibocsátási időpont szerint).

Állampapír

Valamely szuverén állam által kibocsátott értékpapír. Minősítése az ország minősítésével megegyező. Az államháztartás finanszírozásának elsődleges eszköze, két legjellemzőbb fajtája a kincstárjegy és az államkötvény. Az állampapír visszafizetését az állam garantálja.

Allokáció

Kibocsátáskor, túljegyzés esetén valahogyan szét kell osztani a részvényeket (ill. egyéb értékpapírokat) a jegyzők között. A leggyakrabban használt allokációs elvek: 1., Kártyaelosztás, mintha egy nagyon sok lapú kártyából osztanánk, minden részvényjegyzőnek (persze, csak az igénylés mértékéig), ameddig a pakli tart. 2., Jegyzésarányos, lehet egyenes arányos (kétszeres túljegyzés, 50%), vagy degresszív. Időrendi, preferált csoportok (pl: magyar állampolgár), sorsolás.

Aluljegyzés

Nyilvános forgalomba hozatal esetén az eladásra kínált értékpapírok mennyiségénél kevesebb mennyiségre érkező ajánlat.

AMEX

American Stock Exchange. Amerikai értéktőzsde.

Aranyrészvény

Olyan részvény, mely különleges jogokat biztosít tulajdonosának. Ezeket a jogokat a társaság alapszabálya tartalmazza.(pl.: a tulajdonosa egyedül megvétózhat bármilyen döntést.)

Árbevétel

Egy társaság által az adott időszakban az alaptevékenységéből eredően értékesített termékek és szolgáltatások ellenértéke.

Árbevétel arányos nyereség / Return on Sales (ROS)

Adózott eredmény, osztva a nettó árbevétellel

Árbevétel növekedés

Adott negyedévvel záródó időszak halmozott árbevétele, osztva az előző év azonos adatával.

Arbitrázs

Kiegyenlítő kereskedelem, az egyik piacon vásárolt értékpapír vagy deviza azonnali eladása egy másik piacon az árfolyamkülönbség kihasználásra érdekében. A különböző piacok közt lévő árkülönbözet kihasználására kockázat vállalása nélkül nyílik lehetőség.

Arbitrazsőr

Különböző piacok közt fennálló árkülönbözetet kihasználni vágyó befektető. Eredményes műveléséhez, viszonylag nagy tőke és a piacok ismerete szükségeltetik.

Árfolyamjegyző

Az adott értékpapír piacán árjegyzőként szereplő bróker ajánlattételi kötelezettséggel (mind eladási, mind vételi oldalon) rendelkezik a piac többi szereplője számára.

Árfolyammarzs

Az adott értékpapírra jegyzett – a névérték százalékában kifejezett – vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

Ársúlyú index

Olyan tőzsdeindex, melyben minden részvényből egy darab van, tehát árfolyamuk a forgalmuk súlyától függetlenül befolyásolja az indexet. Ilyen index a DJIA.

ASK (eladási ajánlat)

Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el. Azt a minimális összeget jelenti, amennyit egy értékpapír eladásakor az eladó az adott ügylet során ellenértékként szeretne megkapni.

Átlagár (folyam)

Egy adott időszakban valamilyen tőzsdei termékre kötött üzletek árainak súlyozott átlaga.

Átváltható kötvény

Olyan speciális kötvény, mely a kamatfizetés mellett jogot biztosít arra, hogy egy későbbi időpontban részvényre cserélhessék. Fejlettebb piacokon az átváltási jog önmagában értékesíthető (warrant).

Auditált mérleg

Olyan mérleg, melyet független könyvvizsgáló vizsgált meg, és hitelesnek, a törvényi szabályozásnak és a valóságnak megfelelőnek talált.

Aukció

Az értékpapír kibocsátás egyik módszere. Az értékpapírok területén alapvetően megkülönböztetünk nyílt (kikiáltás) és zárt (borítékos) aukciókat (kibocsátásokat), valamint az elfogadott ár szerinti ajánlati áras és egységáras aukciókat. Magyarországon az ÁKK által szervezett aukciók zárt aukciók, ahol ajánlati áras módszerrel folyik az állampapír-kereskedelem.

Azonnali árfolyam (prompt árfolyam)

Az azonnali teljesítésre vonatkozó árfolyamok.

Ázsió

Értékpapír kibocsátásnál a névérték feletti eladási árfolyamból származó összeg.

„B” kategóriás részvény

A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett társaságok “B” kategóriájára vonatkozó szabályok: nincs korlátozás a bevezetendő részvénysorozat tekintetében, a közkézhányadról is csak felvilágosítást kell adni a Tőzsdének, ahogy a tulajdonosokról is.

B2B (Business to Business)

Két vagy több vállalat (és/vagy kormányzati intézmény) között létesülő üzlet.

B2C (Business to Consumer)

Vállalatok és fogyasztók között létrejött üzlet.

Bázis

Viszonyítási alap, amihez az adott időszaki adatot hasonlítjuk.

Bázisár

A nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában az ajánlattételi limitek, a szüneteltetés meghatározásának alapjául szolgáló érték. Általában, az utolsó záróár. Ha ez öt napos vagy régebbi, akkor a nyitó szakaszban az utolsó záróár, utána meg a nyitóár.

Bázispont (bp)

Egy bázispont a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01 százalékpont). Az árfolyam megadásának a legkisebb egysége. Devizaárfolyamoknál 1 bázispont 0,0001 százalék, banki kamatoknál, kötvényárfolyamoknál és hozamoknál 0,01 százalék.

Befektetési alap

Befektetési alapkezelő által szigorúan a befektetési politikában meghatározott módon működtetett vagyontömeg. A befektet Cél a referencia index „legyőzése”, kivéve az abszolút hozamú alapokat, ahol a cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan, pénzpiaci, kötvény, részvénytúlsúlyos, stb. alapokat, technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.

Befektetési alapkezelő

Egy befektetési alap működtetésével megbízott cég. A tőrvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelő cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetok védelme érdekében.

Befektetési bank (Investment Bank)

A befektetési bankok fő tevékenységi területe a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése és lebonyolítása. Persze mindez együtt jár pénzügyi elemzések készítésével, tanácsadással, és egy sor pénzügyekhez kapcsolódó tevékenységgel. Legismertebb képviselőik: JP Morgan, Goldman Sachs

Befektetési jegy

A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.

Befektetett eszközök

A vállalkozás olyan eszközei, melyek várhatóan egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét.

Befektetett pénzügyi eszközök

Olyan más vállalkozásokban szerzett részesedés, vagy pénzkihelyezés, mely várhatóan egy évnél hosszabb ideig szolgálja a társaság céljait.

Behozatal (Import)

A külföldről beszerzett áruk piaci értéke a magyar vámhatáron, a szállítással kapcsolatos összes költséget és a szállítás alatti biztosítás költségét is beleértve ( c.i.f paritás).

Behozatali index

A külföldről beszerzett, az ország vámhatárán áthaladó áruk forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex.

Bemutatóra szóló értékpapírok

Az értékpapíroknak azon formája, amely érvényesítéséhez csak maga a dokumentum szükségeltetik. Ezeknek elérhetősége és felhasználási területe az egyre szigorúbb pénzmosási szabályok következtében napjainkra beszűkűlt.

Benchmark

Összehasonlítási, viszonyítási alap, olyan adatok, melyekhez az adott időszaki számok valamilyen módon hasonlíthatóak.

Bennfentes kereskedés

Olyan üzletkötés, mely bennfentes információkon alapul, tehát a piac még nem ismeri, csak a “bennfentes személyek” Szigorúan büntetett bűncselekmény!

Bennfentes személy

A kibocsátó, illetve a benne min. 25%-os részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező társaság érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja – a kibocsátó alaptőkéjének 10%-át elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy; – a kibocsátóval az információ felhasználásának időpontját megelőző hat hónapon belül egyéb jogviszonyban állt személy, ha munkavégzésével összefüggésben bennfentes információhoz juthatott hozzá; – a forgalomba hozatalt, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezését követő egy évig a közreműködő bármely szervezet érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, továbbá más olyan alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott; – a számlavezető hitelintézet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője; – a felsorolt személyek egy háztartásban élő közeli hozzátartozója, ill. tulajdonukban lévő vállalkozás – bárki, aki számára bennfentes információt átadtak vagy ahhoz bármi módon hozzájutott, és tudatában van a megszerzett információ bennfentes voltának

Beruházás

Új tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előállítása; meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, felújítása; a raktárba való beszállításig végzett mindazon tevékenység, amely az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. Az indexeket tárgyidőszaki összehasonlító áron számítjuk.

Beruházási árindex

Ún. szekunder árindex, amely nem közvetlen ármegfigyelésen alapul, hanem a beruházási javakat kibocsátó ágazatok árstatisztikájának indexeit használja fel. A felhasznált primer árindexek: az építési-szerelési munkák indexei, az ipari árindexek közül a beruházási eszközindexek és a külkereskedelmi forgalomból származó eszközök (gépek, járművek stb.) egység-érték indexei. A beruházási struktúrát kifejező súlyadatok a tárgyévi éves ill. negyedéves beruházási adatgyűjtésből származnak.

BÉT

Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg három szekciója van: Részvény: itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni; Állampapír: állampapírokkal kereskednek; és Származékos: tőzsdei termékekre lehet határidős, és opciós ügyleteket kötni. Bővebben: www.bet.hu

Béta

Egy részvény hozamváltozásának viszonya a részvénypiaci hozamváltozáshoz. Azt fejezi ki, hogy a piac egy százalékos fellendülése mekkora és milyen irányú hozamváltozást okoz egy részvénynél.

BEVA

Befektető-védelmi alap, befektetők kártalanítására esetleges brókercég csődök esetére.

BID (vételi ajánlat)

Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon vásárol. Az a maximális összeg, amennyit egy értékpapírért a vevő az adott ügylet során hajlandó fizetni.

Blue Chip

Eredetileg az IBM (innen a Blue) részvényeit hívták így, ma a tőzsdék leglikvidebb (mindig nagy forgalmú) és legnagyobb kapitalizációjú papírjainak gyűjtőneve. Szűken értelmezve a BÉT-en a következők: Magyar Telekom, Mol, OTP, Richter.

Bonitás

Hitelképesség.

Boom

A részvények hosszabb ideig tartó, nagymértékű árfolyam emelkedése a tőzsdén.

Bóvli kötvény (Junk Bond)

Befektetésre nem ajánlott vagy spekulatív fokozatú, nagy haszon lehetőségét, de egyben nagy kockázatot hordozó állampapír vagy vállalati kötvény.

Bróker (Alkusz)

Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötés.

Bruttó felhalmozás

A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a bruttó hazai termékből (GDP) a tárgyi eszközök bruttó felhalmozására (beruházásra) és a készletváltozásra fordított összeg. Az indexszámításhoz meghatározott bázisév árait használjuk: 1995-ig az 1991. év, 1996-tól az 1995. év a fix árbázis.

Bruttó hazai termék (GDP) belföldi felhasználása

A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a végső (háztartások és közösségi) fogyasztásra és a felhalmozásra kerülő termékek és szolgáltatások együttes összege.

Bruttó hazai termék (GDP) index

Meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított index. A fix árbázisok: 1995-ig az 1991-es év, 1996-tól pedig az 1995-ös év.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

BUX

A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, index. 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

BVPS (Book Value Per Share)

Egy részvényre jutó könyv szerinti érték.

C2C (Consumer to Consumer)

Fogyasztó és fogyasztó közötti üzleti kapcsolat, pl. apróhirdetés, cserebere.

Cash flow

Pénzáramlás, egy társaság pénzáramlásának mérlege. Egy adott időszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását.

Céltartalék

Előre látható veszteségekre elkülönített pénzösszeg.

CESI

Central European Stock Index (Közép-európai részvényindex). A BÉT által 1996 óta számított nemzetközi részvényindex. A következő tőzsdék papírjait tartalmazza: Budapest, Prága, Pozsony, Varsó, Ljubljana.

CFPS

Működési tevékenységből származó cash-flow osztva az időszak átlagos részvényszámával.

Cserearány-mutató

A kiviteli és a behozatali árindex hányadosa.

Csúszó leértékelés

A deviza rendszeres, előre bejelentett mértékű leértékelése más devizákhoz, vagy devizakosárhoz képest.

DAX

Németország (Frankfurt) legjelentősebb tőzsdeindexe, 1988-ban 1000 pontról indult. A Frankfurti Börze 30 legjelentősebb részvényének súlyozott átlaga alapján számítódik.

Day trade (DT)

Az adott tőzsdenapon nyitott és zárt pozíció.

Day trader

A napon belüli árfolyammozgásokból hasznot remélő spekuláns.

Deficit

Hiány, szűkebb értelemben költségvetési hiány.

Defláció

Gyakorlatilag negatív infláció, amikor az árak tartósan csökkennek. Idilli állapotnak tűnik, de valójában roppant veszélyes és legtöbbször valami rendellenesre utal a gazdaságban.

Dematerializáció

Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Illetve ezen állapot komplett elérésének folyamata.

Dematerializált értékpapír

Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Dematerializált formában előállított állampapír

Az értékpapír fizikai formában nem kerül kinyomtatásra, hanem elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyílvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatként létezik. A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévő értékpapírokat “A” típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek értékpapírjait “B” típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván. Az ügyfél értékpapírja, mint elektronikus jel egyrészt a KELER központi értékpapírszámláján, másrészt az ügyfél által megbízott számlavezetonél lévő értékpapírszámláján található meg, mely számlák egyenlegének meg kell egyeznie egymással.

Derivatív termék

Származtatott (határidős, opciós) termék.

Deutsche Börse

Frankfurti tőzsde. Németország és a kontinentális Európa legnagyobb tőzsdéje. Legfontosabb indexe a DAX.

Devalváció (leértékelés)

A pénz árfolyamának csökkentése a többi devizához lépest.

Deviza

Valamely külföldi ország pénzhelyettesítő eszköze, tehát a valutát jellemzően elektronikusan helyettesítő pénz, pl. számlapénz.

Devizakülföldiek

Az 1995. évi XCV. törvény alapján devizakülföldinek minősül: a) az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolványa, illetőleg azzal jogszabály értelmében nem köteles rendelkezni, b) olyan vállalkozás és olyan szervezet – jogi formájától függetlenül -, amelynek székhelye külföldön van, c) devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, telepe, ide nem értve a külkereskedelmi szerződés teljesítése érdekében külföldön létrehozott telephelyét, d) devizakülföldinek a belföldön levő képviselete, továbbá képviselője e minőségében tett jogügyletei, cselekményei tekintetében akkor is, ha egyébként devizabelföldi, e) a vámszabadterületi társaság – a 85/A §-ban említett társaságok kivételével -, a 85. § hatálya alá tartozó társaságok és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik.

Dezintermediáci

Az a folyamat, amelynek során a gazdaság szereplői elfordulnak a hagyományos bankoktól, és az értékpapírpiacon keresnek (és találnak) forrásokat.

Diszkont kincstárjegy (DKJ)

Az államadósság fedezésére kibocsátott kincstárjegy-fajta, Magyarországon a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja bocsátja ki a Magyar Állam nevében. Éves illetve éven belüli (Magyarországon 3 és 6 hónapos) kupon nélküli kötvények.

Diverzifikáció

A befektetések elosztása a kockázat csökkentése céljából. A diverzifikáció megvalósítható egy befektetési kategórián belül pl. részvény, vagy különböző befektetési kategóriák kombinálásával; részvény, állampapír, ingatlan stb.

DJIA (Dow Jones Industrial Average)

New York tőzsdéjének mozgását követni hivatott index, 1884-óta jegyzik. Jelenleg az USA harminc legfontosabb részvényének, egyszerű árral súlyozott átlaga. Meglepő módon néhány óriásvállalat nincs benne, az ő indexbekerülésének jellemzően technikai akadályai vannak (pl. túl magas egy részvény ára az indexbekerülés szabályai alapján)

Dolgozói részvény

A munkavállalóknak ingyen, vagy kedvezményesen juttatott részvények, melyeket kizárólag dolgozók, vagy volt dolgozók birtokolhatnak. Max. a jegyzett tőke 15 százalékáig bocsátható ki.

DPS (Dividend per Share)

Egy részvényre jutó osztalék

Due diligence

A befektetési folyamat azon szakasza, amikor a tőkét juttató fél a célvállalat vezetői által szolgáltatott információkat részletesebb elemzés alá vonja. Mindez magába foglalhatja többek között a célvállalat meghatározó vevőivel, szállítóival, sőt néha még a legfontosabb versenytársaival való puhatolódzó elbeszélgetést, esetleg a potenciális vevőkkel vagy stratégiai partnerekkel folytatott egyeztetéseket.

Duration

Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt, mint az egyes kötvények kamatláb érzékenységét kifejező mutatót használják.

DWIX

Magyar kincstárjegy-hozamindex, a rövid lejáratú állampapírok hozamának mérésére. 3, 6, és 12 hónapos diszkont-kincstárjegyek aukción kialakult átlaghozamait súlyozza, mégpedig időarányosan (közelebbi aukciók nagyobb súllyal)

„E” nap

A társasági esemény (pl: közgyűlés, osztalék) napja.

E-business (elektronikus üzlet)

Az üzleti tevékenységek internetes technológián alapuló összekapcsolása a vásárlókkal, beszállítókkal és üzleti partnerekkel. Egyszerűbben az interneten megvalósuló üzélet.

E-commerce

Internetes kereskedelem.

E/P

Nyereséghozam (earnings yield), a P/E mutató inverze. Örökjáradékosan méri a részvény hozamát.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Adózás, kamatfizetés, és rendkívüli tételek előtti eredmény (üzemi eredmény).

EBITDA (EBIT + Depreciation and Amortization)

Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye+elszámolt értékcsökkenés.

Egyéb bevétel/ráfordítás

A vállalkozás főtevékenységének eredményeképpen egyszer befolyt bevétel/fizetett ráfordítás.

EHM (Egységes Hozam Mutató)

Az Egységes Hozam Mutató közlésére a kormány 41/1997(III.5.) sz. rendeletében kötelezte az értékpapírokat kibocsátó cégeket, a befektetési lehetőségek átláthatóságának növelése érdekében. A Egységes Hozam Mutatót egy meghatározott képlet alapján kell kiszámolni.

Eladási árfolyam (Offer/Ask)

Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el.

Ellenséges kivásárlás (Hostile takeover)

Olyan vállalatfelvásárlás, melynek során a felvásárló és a felvásárolt vállalat nem működik együtt.

Elsőbbségi részvény (Preferred stock)

Olyan speciális részvényfajta, mely valamilyen elsőbbséget biztosít a többi részvényessel szemben. Pl.: osztalékelsőbbségi, szavazatelsőbbségi, likvidációs elsőbbségi.

Elsődleges forgalmazó

Az ÁKK-val az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltatók.

Elsődleges piac

Az a piac, ahol az értékpapírok kibocsátásakor az első eladásuk történik, illetve a több piacra bevezetett papírok fő piacát jelöli.

Elszámolási ciklus

Az ügylet megkötése (T), és az elszámolás között eltelt idő. A BÉT-en részvényeknél T+3, állampapíroknál T+2 nap.

Elszámoló nap

A T napi tőzsdei ügyletek teljesítésének napja a T+3 munkanap: ezen a napon történik a tőzsdei elszámolási értékpapír számlák és a tőzsdeforgalmi, valamint bankok esetében az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számlák tényleges terhelése, jóváírása.

Elszámolóház (Clearing house – klíringház)

A tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény, Magyarországon a KELER Zrt.

EPS (Earnings per Share)

Egy részvényre jutó nyereség. Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos részvényszámával. Megmutatja, hogy mekkora vállalati jövedelmet termel egy részvény.

Eredménykimutatás

Számviteli okmány, az éves beszámoló része. Egy adott időszakra vonatkozóan, összevontan mutatja meg a vállalkozás bevételeit, ráfordításait, valamint az adózott és a mérleg szerinti eredményt.

Eredménytartalék

A vállalkozás előző években produkált eredménye, melyet nem fizettek ki osztalékként.

Értékcsökkenés (amortizáció)

Az eszközök pénzben kifejezett értékének csökkenése az eltelt idővel, vagy a használattal arányosan.

Értékpapír

Okirat, amely tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy) testesít meg, úgy hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet. Az értékpapír lehet névre, vagy bemutatóra szóló. Értékpapírnak minősül minden, amit a törvényalkotó ezzel a címkével ruház föl, de általánosságban pénzhez, vagyonhoz kapcsolódó jogok megtestesülései.

Értékpapír kód (ISIN-azonosító)

Pusztán technikai okokból, a KELER Zrt. leoszt egy kódot (ISIN-azonosító) minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra. Külföldön is létezik az ISIN kód.

Értékpapír sorozat

Az azonos típusú, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban kibocsátott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége, azonos ISIN kód mellett.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás (olyan, mint egy bankszámla, csak pénz helyett értékpapírokkal).

Értékpapírtranszfer

Értékpapírok áthelyezése az egyik értékpapírszámláról egy másikra.

Eszközarányos nyereség (ROA)

Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával. A vállalat eredményességét méri.

Eszközérték

A társaság könyv szerinti értéke.

Eszközök (Aktívák)

A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe, megjelenési formája szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik a passzívák összértékével. Főbb eszközcsoportok: Befektetett eszközök, forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások.

EURIBOR

Európai irányadó bankközi kamatláb.

EV

Piaci kapitalizáció+hitelállomány, mínusz a pénzeszközök és az értékpapírok.

EV/árbevétel

EV, osztva az adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált árbevétele.

EV/EBITDA

EV, osztva az adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredményével, valamint az elszámolt értékcsökkenéssel.

Ex-kupon / ex-principal nap

Mind az OTC-, mind a tőzsdei kereskedés esetén a kamat-, illetve törlesztőrészlet fizetést megelőzően a kamatra, törlesztésre jogosító értékpapír vonatkozásában az utolsó kereskedési nap, a T+2 napos elszámolást figyelembe véve, az esedékességi napot megelőző 5. munkanap. Az értékpapír-letétiszámlákon a fordulónapon – az esedékességi napot megelőző 3. munkanapon – lehet még műveleteket végrehajtani.

Expanzív gazdaságpolitika

A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése. Ezt fiskális oldalról az állami beruházások, támogatások, transzferek növelésével, illetve adócsökkentéssel lehet támogatni.

FDI (Foreign Direct Investment)

Közvetlen külföldről beáramló tőkebefektetés, melynek nem része a portfólió befektetés.

FED (Federal Reserve System)

Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő magánintézmény.

Fedezeti mutató

A bruttó fedezeti összeg, osztva a nettó árbevétellel.

Fedezeti ügylet (Hedge)

Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozíció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú – de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló – pozíció nyitásával.

Fedezeti összeg

Nettó árbevétel, mínusz közvetlen költségek.

Felfüggesztés

Túl nagy árfolyam elmozdulás esetén, megelőzve a krachot és lehiggasztva a brókereket, automatikusan szünetel az adott részvény kereskedelme a BÉT-en. Ideiglenes, maximum 15 perces szünet akkor lép életbe, ha egy részvény legalább 10, legfeljebb 20 százalékkal (a BUX indexkosárban lévő részvényekre: legalább 8, legfeljebb 15 százalék) mozdul el a bázisártól. Egész napos szünetet akkor rendelnek el, ha legalább 20 százalékkal (BUX kosárban legalább 15 százalék) megy fel-le egy részvény ára a bázisárhoz képest.

Fiskális politika

Költségvetési politika. Az állam, az adók, a kiadások (elsősorban beruházások) révén, és a deficit alakításával befolyásolhatja a gazdaságot.

Fix kamatozás

Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Fix költség

Olyan költségeket foglal magába, melyek függetlenek a termelési mennyiségektől.

Fogyasztói árindex

Az infláció mérőszáma. Az árreprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga, amit a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően számítunk. A reprezentatív megfigyelés kb. 8000 gazdasági egységre (üzlet, szerviz, piac stb.), kb. 1800 termékre, szolgáltatásra (ún. reprezentánsra) terjed ki. Havonta reprezentánsonként 30-150, összesen pedig százezernél több árat gyűjtünk. Az árindex számításhoz a reprezentánsról az országos mintában összegyűjtött valamennyi ár egyszerű számtani átlagát és az ebből számított egyedi árindexet – a reprezentáns tárgyidőszaki és bázisidőszaki árának hányadosát – használjuk. A fogyasztói árindex a reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga. A súlyok a két évvel korábbi háztartási költségvetési megfigyelésből származnak (így pl. 1996-ban az 1994. évi súlyokat használtuk).

Folyó fizetési mérleg

A reálgazdasági és a pénzügyi tranzakciókat foglalja magában.

Főbb jogcímek

Az áruforgalom (külkereskedelmi áruforgalom, árutőzsdei forgalom, áruforgalomhoz kapcsolódó bevételek és kiadások); a szolgáltatások forgalma (mint pl. bérmunkadíj, javítási díj, szállítás, idegenforgalom, távközlés, posta, építés-szerelés, biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatások, kormányzati szolgáltatások stb.); a jövedelem átutalások (mint pl. egy évnél rövidebb ideig dolgozó külföldi munkavállalók keresete, a közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, a tulajdont megtestesítő értékpapír befektetések osztalékai, éven túli kötvények kamatai stb.); a viszonzatlan (egyoldalú) folyó átutalások (mint pl. hosszabb ideig külföldön dolgozók illetmény-átutalásai, nem-rezidensek által fizetett jövedelemadó, örökösödési- és egyéb adó, stb.).

Forgalomsúlyozású index

Olyan index, melyben a papírok forgalmuk arányában szerepelnek, tehát a nagyobb forgalmú részvények súlya nagyobb.

Forgóeszköz

Azok az eszközök, melyek előre láthatólag egy évnél kevesebb ideig szolgálják a vállalkozás céljait.

Források (Passzívák)

A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal.

Főbb forráscsoportok

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások.

Free float (Közkézhányad)

Egy cég részvényeinek nem stratégiai befektetők kezén lévő szelete. Gyakran az öt százaléknál kisebb pakettek összessége.

FTSE 100

Financial Times Stock Exchange, a Londoni Értéktőzsde fő részvényindexe.

 

G-K

G7 (Group of 7)

A hét gazdaságilag legfejlettebb országot tömörítő elitklub. Tagok: USA, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kanada.

G8 (Group of 8)

A hét gazdaságilag legfejlettebb országot tömörítő elitklub Oroszországgal kiegészítve. Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma.

GDP

Valamely országban megtermelt javak és szolgáltatások összessége (más néven az össz- vagy aggregált kereslet), függetlenül attól, hogy a javak előállítója egyébként mely ország illetőségébe tartozik.

Good-will

Egy társaság piaci ára és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet.

Greenshoe opció

Olyan részvénytartalék, melyet arra az esetre tartogatnak, ha a kibocsátáskor nagy az érdeklődés (árstabilitás érdekében).

Határidős piac

Ezen a piacon valamilyen jövőbeli szállítási határidőre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetők. A határidő általában meghatározott a tőzsdei határidős ügyleteknél (futures), míg a tőzsdén kívüliek (forward) estében nem.

Háztartások felhalmozása (bruttó)

A nemzeti számlák rendszerében számított adat, amely a háztartások nem pénzügyi eszközök formájában megvalósuló (beruházás, készlet) felhalmozását mutatja be.

Háztartások fogyasztása

A nemzeti számlák rendszerében számított adat, amely a háztartások hazai (Magyarország területén történő) fogyasztási kiadásának a természetbeni juttatásokkal növelt értéke. (Tartalmazza a külföldiek belföldi vásárlásait is, de nem tartalmazza a belföldiek külföldi, illetve a külföldről történő fogyasztását.)

Háztartások hitelnyújtása (nettó)

A nemzeti számlák rendszerében az az összeg, amit a háztartási szektor pénzügyi eszközök formájában halmoz fel, ezáltal finanszírozva a többi szektor vagy a külföld fogyasztását.

Háztartások összes jövedelme

A nemzeti számlák rendszerében a munkajövedelmek (munkavállalásból, vállalkozásból, kisgazdaságból) a pénzbeli és a természetbeni társadalmi juttatások és az egyéb jövedelmek (tulajdon hasznosításból, külföldről) összege.

Hitelminősítés

A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody’s besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Hozamgörbe

Az azonos kockázatú, de különböző lejáratú hitelpapírok (kötvények) hozamát (belső megtérülési rátáit) mutató görbe.

Hozammarzs

Az adott értékpapírra jegyzett vételi és eladási hozam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a Diszkont Kincstárjegyek és a fix kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 0.5 százalékpontos hozammarzsot alkalmazhatnak.

IAS (International Accounting Standards)

Nemzetközi számviteli elvek és standardok.

IMF (International Monetary Fund)

Nemzetközi Valutaalap.

Immobilizáció

Fél dematerializáció, vagyis az értékpapír kinyomtatásra kerül, de csak egy darabban, s utána a központi értéktárban tatják, nem kerül a befektető kezébe.

Immobilizált értékpapírok

Olyan értékpapírok, amelyek csak összevont címletben kerülnek kinyomtatásra. Ezen kinyomtatott összevont címletek fizikailag (tehát papír formában) nem kerülnek a befektetők birtokába.

Import

Áruk, és szolgáltatások behozatala (megvétele külföldről).

Index (Tőzsdeindex)

Egy piac alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.

Infláció

Pénzromlás, az árak tartós növekedése. Az inflációt több termékcsoportra értelmezhetjük. Leggyakoribb inflációs mutatók a termelői és fogyasztói árindexek. A fogyasztói árindexből a volatilisebb energia és élelmiszerárak elhagyásával származtatják az ún. maginflációs mutatót.

Ingadozási sáv (intervenciós sáv)

Az a csatorna, melyen belül egy deviza árfolyama mozoghat, a két szélén a jegybank interveniál; devizát ad el, vagy vásárol az árfolyam sávon belül tartása érdekében.

Intervenció

Általában a jegybank nyíltpiaci műveletét értjük rajta, amikor devizát vesz vagy ad el, a saját deviza értékének védelmében. Intervencióról beszélünk akkor is, ha a részvénykibocsátó, vagy forgalmazó vesz vagy ad el részvényt, a részvényárfolyam karbantartása érdekében.

Ipari értékesítés indexe

Az ipari tevékenységből származó nettó árbevétel tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlítható áras adataiból számított mutató.

Ipari exportértékesítés

A külföldre, illetve külföldön értékesített ipari tevékenységből származó terméknek szolgáltatásnak forintban kifejezett nettó árbevétele. Az ipari exportértékesítés tartalmazza a Magyarország területén lévő vámszabad területi társaságok adatait is.

Ipari termelői árindex

Számításához havonta mintegy 1000 az iparba (bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, hő- és vízellátás gazdasági ágak) sorolt vállalkozásra és közel 6000 termékre gyűjtünk adatot. A megfigyelt ár belföldi értékesítés esetén a forgalmi adó nélküli, árbevételbe beszámító árkiegészítéssel együttes alapár, külkereskedelmi értékesítés esetén a határparitásos, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett, teljesítéskor érvényes árfolyamon forintra átszámított ár. Az index a belföldi és az exportárindexek súlyozott átlaga, az értékesítés irányonkénti összetétel-változását nem mutatja.

Ipari termelés indexe

Az ipari tevékenység termelési értékének tárgyidőszaki árszinten kifejezett összehasonlítható áras adataiból számított volumenindexe.

Ipari termelés

Az ipari tevékenység termelési értéke, azaz az értékesítés nettó árbevétele korrigálva a saját termelésű ipari készletek állományváltozásával.

Iparűzési adó

A helyi önkormányzatnak fizetendő adó, melynek alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Mértékét az önkormányzatok állapítják meg, de maximum 2%-os lehet.

IPO (Initial Public Offering)

Elsődleges nyilvános forgalomba hozatal.

ISIN kód (International Securities Identification Number)

A kibocsátott értékpapírok egyértelmű azonosítására szolgáló nemzetközi kódrendszer.

IT (Information Technology)

Az IT szektorba sorolják az internetes és számítógépes cégeket, gyakran tágabban is értelmezik, beleértve a csúcstechnológiai és komminikációs, távközlési, stb vállalatokat is

Jegybank

A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.

Jegybanki betét

A kereskedelmi bankok által az MNB-nél elhelyezett pénzbetét.

Jegyzési időszak

Azon időszak, amely alatt a befektetők a jegyzés útján megvásárolható állampapírokat (Kamatozó Kincstárjegy, Kincstári Takarékkötvény) jegyezhetik.

Jegyzett tőke

Más néven alaptőke, az a pénzösszeg, illetve nem pénzbeli hozzájárulás (apport), melyet a tulajdonosok véglegesen bocsátanak a társaság rendelkezésére.

Kamat

A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.

Kamat fedezettség

Adózás előtti eredmény+kamatfizetési kötelezettség, osztva a kamatfizetési kötelezettséggel.

Kamatozó részvény

Olyan részvény, melynek tulajdonosa alapszabályban meghatározott mértékű kamatra jogosult. A magyar Gt. szerint az alaptőke 10 %-át meg nem haladó mértékben előre meghatározott kamatra jogosító részvények is kibocsáthatóak, amelyekre akkor is fizetendő kamat, ha a társaságnak nincs az adott évben eredménye.

Kamatszelvény (Kupon)

A kötvényeken található szelvény, melyet a kamat fizetésekor levágnak, és kifizetik az ellenértékét. Régebben kuponnak nevezték.

Kapitalizáció (Piaci érték)

Vállalat esetén összes részvénye szorozva az aktuális piaci árral. A tőzsdei kapitalizáció az összes tőzsdén futó cég kapitalizációjának összege.

Kapitalizáció súlyozású index

Olyan tőzsdeindex, melyben a kosarat alkotó papírok kapitalizációjuk arányában szerepelnek.

Kárpótlási jegy

Speciális értékpapír Magyarországon, amit azok kaptak, akiknek az eloző gazdasági rendszerben államosították a vagyonát. Részvényre, földre, járadékra váltható korlátozott mértékben, de előbb-utóbb, a kárpótlási folyamat lezárulásával el fog tűnni a piacról.

Kategória

A Budapesti Értéktőzsde bevezetési és forgalombantartási szabályzata az értékpapírok bevezetési feltételeit az általános, illetve az értékpapír-sorozat fajtájától függő követelmények alapján csoportosítja. Ezen túlmenően a részvénysorozatok tekintetében kategóriánként (A,B,C) különböznek a követelmények.

KELER OTC piac

A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-n keresztül bonyolított nem tőzsdei értékpapír kereskedelem.

KELER Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár Rt, a brókercégek pénz és értékpapírszámláit vezeti (multilaterális nettósítás elvén). Elszámolási idő tőzsdei üzletkötéseknél: részvényeknek öt nap (T+3), állampapíroknak két nap (T+2). Az Épt. (1996. évi CXI.) tizedik részének szabályai alapján működő elszámolóház.

Keresztárfolyam

A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Készletek forgási sebessége

Értékesített termékek árbevétele, osztva az átlagos készletállománnyal.

Kincstárjegy

Az állam rövid távú (3, 6, és 12 hónapos futamidejű) finanszírozására kibocsátott értékpapír, két fajtája a diszkont és a kamatozó kincstárjegy. Az utóbbi kifejezetten a lakossági megtakarításokat megcélzó költségvetési forrás.

Klíringelszámolás

Készpénz nélküli, számlaterheléssel, illetve jóváírással történő fizetési rendszer.

Kockázati-és magántőke (Venture capital & Private equity)

A kockázati tőke magas kockázattal járó, tőzsdén nem jegyzett vállalatokban közepes időtávon (leggyakrabban 3-7 évre) tulajdonossá váló professzionális szervezetek, befektetők részesedés vásárlására fordított tőkéje, amelynek elsődleges célja, magas hozam realizálása a kiszálláskori értékesítés, az exit során.

Kockázati tőkealapkezelő

A kockázati tőkealap mögött egy meghatározott minimális tőkét igénylő, legtöbbször nemzetközileg elismert intézményi befektetői hátterű, professzionális szaktudással, a befektetési döntések feletti kizárólagos joggal rendelkező kockázati tőkealap-kezelő társaság áll, amely – amikor az alap(ok) nevében eljár, vagyonát kezeli, befekteti – a hosszú távú forrásbevonásra törekedve kizárólagos tevékenységet végez (tehát még befektetési alapkezelő sem lehet egyidejűleg).

Kontraktus

Tőzsdei kötésegység, a szabványosított határidős, illetve opciós tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított kereskedési egység. Korrekció Túlzott emelkedés vagy esés után a tőzsde (vagy csak egy részvény) árfolyama visszaesik a reálisabb árfolyamtartomány irányába.

Krach

Tőzsdei összeomlás, a részvényárak általános és nagy esése.

Külföldi érdekeltségű vállalkozás

Az a vállalkozás, amelyben a külföldi tulajdonosi részesedés a jegyzett tőkéből eléri a 10 %-ot.

Külkereskedelemi termékforgalom indexe

Az ország vámhatárán áthaladó termékek forintban kifejezett folyóáras forgalmi értékindexének és árindexének hányadosaként számított volumenindex. A forgalom folyóáras értékét hivatalos MNB devizaárfolyamon számítjuk.

Külkereskedelmi árindex

A vámeljárás keretében regisztrált forgalom forintban kifejezett érték- és mennyiségi adatok hányadosaként számított ún. egységérték-index (unit value). Az árindex az ún. “tiszta” árváltozáson kívül tartalmazza az egyes termékcsoportokon (cikkeken) belüli összetételváltozás hatását is.

Külkereskedelmi termékforgalom egyenlege

A kiviteli és a behozatali forgalom értékének különbsége.

Kötelező tartalék

A kereskedelmi bankok által az MNB-nél kötelezően elhelyezett tartalék, melynek mértékét a jegybank határozza meg.

Középárfolyam

A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Közkézhányad (Free float)

Egy cég részvényeinek nem stratégiai befektetők kezén lévő szelete. Gyakran az öt százaléknál kisebb pakettek összessége.

Közkézhányad forgási sebessége (nap)

Teljes részvényszám szorozva a közkézhányaddal, osztva az időszaki átlagos forgalommal.

Közkézhányad súlyozású index

Olyan index, melyben a részvények közkézhányaduk kapitalizációjának arányában részesednek.

Központi költségvetési mérleg

A központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatása. 1995-től GFS (Government Financial Statistics) rendszerben készül (GFS: a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott kormányzati pénzügyi statisztikai rendszer, a gazdasági és statisztikai koncepciók, számviteli szabályok, az államháztartási szektor működési adatainak rendszerezésére szolgáló irányelvek összefoglalása).

 

L – N

Lépcsős kamatozású konstrukció

Az ilyen kamatozású értékpapír konstrukciók esetében a futamidő több időszakra van felosztva. Az egyes időszakokra a futamidő előrehaladtával általában növekvő mértékű kamatszint van meghatározva, ami a teljes eltelt futamidőre vonatkozik, és amit a befektető akkor kaphat meg, ha papírját az adott időszakban váltja vissza. Így a befektető attól függően, hogy a futamidő kezdetétől mennyi ideig tartja meg papírját, kap azután kamatot. Lépcsősen emelkedő kamatozás esetén a befektető papírja minél hosszabb ideig (azaz lejáratig) történő megtartásában érdekelt (Kincstári Takarékjegy I-II, Kincstári Takarékkötvény).

Leverage (Tőkeáttétel)

Vállalati szinten, egy cég idegen tőke – saját tőke aránya. A határidős ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet értékét, csak annak egy részét, a margint a kifizetett pénz és az ügylet értéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).

LIBOR

London Interbank Offered Rate. Londoni bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: LIBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

Likviditás

Annál likvidebb egy piac, minél rövidebb idő alatt végrehajthatók az ügyletek (mindig van vevő és eladó), minél folytonosabb az áralakulás (nincsenek szélsőséges elmozdulások), és végül minél kisebbek a tranzakciós költségek. Részvényekre bontva is hasonlót kapnánk a likvidítás definíciójára.

Likviditási mutató

Forgóeszközök, osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel.

Limitajánlat

Limitáron, vagy annál kedvezőbb feltételek mellett teljesülő ajánlat.

Limitáras megbízás

Tőzsdei termék meghatározott ár alatti vétele, vagy feletti eladása a bróker részéről.

London Stock Exchange (LSE)

Londoni Értéktőzsde, Európában a legnagyobb. Legfontosabb indexe a FTSE 100.

Long pozíció

Árfolyam-emelkedésre spekuláló ügylet.

Működési cash-flow/árbevétel

Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési cash-flow-ja, osztva az azonos időszak kumulált nettó árbevételével.

Működő szervezet

Az a vállalkozás, amely a tárgyévben, illetve az előző év során adóbevallást (társasági adó, áfa stb.) nyújtott be, illetve a tárgyév során alakult, és a regisztrált költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint MRP-szervezet.

M0 (Monetáris bázis)

Készpénz plusz hitelintézeti jegybanki tartalék.

Marge (Spread)

A legjobb vételi és az eladási ár különbözete, ez az árfolyamjegyző haszna.

MAX composite

A MAX Composite index a MAX index, és az RMAX indexek piaci súlyok alapján kialakított átlaga. A MAX Composit index tartalmazza az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő államkötvényeket és Diszkont Kincstárjegyeket, így az állampapír-piac egészét jellemző mutató.

MAX index idősoros adatai

Ezek az adatok a naponta kiszámított MAX index értékeket jelentik. A MAX index értékek tehát visszamenőlegesen is, bármely napra (1996.12.31-ig visszamenően) visszakereshetőek.

MAX

A MAX index értékindex, amelynek “kosarában” az egy év feletti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejű állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Az egyes kötvények az aukciókon értékesített mennyiségük arányában vesznek részt az indexképzésben.

Megadott időpontig érvényes ajánlat

Ajánlatkor meghatározott, de legfeljebb 30 napig érvényes ajánlat, az automatikus kereskedési rendszerben.

Megtakarítás

A nemzeti számlák rendszerében számított adat, a háztartások rendelkezésre álló jövedeleméből a fogyasztás finanszírozása után fennmaradó összeg. Ez fejezi ki azt a jövedelmet, amelyet a háztartás felhalmozásra (állóeszköz, készlet) és pénzügyi eszközök (bankbetét, értékpapír stb.) beszerzésére fordíthat.

Mérleg

A mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalat javait összetétel és eredet szerint. Egyik oldalt az eszközök, másikon a források, ezek értéke megegyezik.

Mérleg szerinti eredmény

Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott időszakot érintő tételt figyelembe vesznek. Az adózás előtti eredményt csökkentik az adófizetési kötelezettséggel, valamint a fizetendő osztalékkal.

Mérlegfőösszeg

A mérlegben szereplő összes eszköz, vagy forrás összege.

Mezőgazdasági termékek termelése

Földterülettel rendelkező és állatot tartó gazdasági szervezetek növénytermelési és állattenyésztési tevékenységének bruttó termelési értéke.

Mezőgazdasági termékek termelési indexe

A mezőgazdasági termékek fix árbázisú bruttó termelési értékéből számított volumenindex. 1995-ig az 1991-es év, 1996-tól az 1995-ös év képezi a fix árbázist.

Mezőgazdasági termelői-felvásárlási árindex

168 mezőgazdasági termékre kiterjedő megfigyelés alapján számított mutató. A havi adatok Laspeyres-féle bázisidőszaki súlyozású indexek. Az éves index Fisher-féle, az átlagárak tárgyévi és előző évi mennyiségekkel súlyozott indexeinek mértani átlaga.

Mezzanine

A mezzanine a vállalat számára juttatott nem amortizálódó, alárendelt kölcsöntőke, amely a rendelkezésre álló, széles körű instrumentumok tárházát sokoldalúan és rugalmasan ötvözi. Szűkebb értelemben a saját és idegen tőke között átmenetet képező hibrid instrumentum, amely többnyire a hitelezői jogviszonyhoz kapcsolódó törlesztőrészletek mellett tulajdonviszonyt megtestesítő opciós komponenst is tartalmaz.

MIND ajánlat

Csak az ajánlati mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthető (azaz nem lehet részekben eladni/megvenni).

Minimális mennyiségű ajánlat

Csak az állampapír szekcióban fordul elő, és csak az állampapír árjegyző tehet ilyen ajánlatot. Nevéből adódóan meghatározott minimális mennyiségenként vehető/adható el, akár több részletben.

MMTS

A BÉT számítógépes kereskedési rendszere, melynek hatására a tőzsdeterem kiürült, a brókerek kizárólag irodájukból kötnek üzleteket.

MNB

Magyar Nemzeti Bank, Magyarország jegybankja.

Monetáris politika

A gazdaság pénzügyi szabályozása, főszerepben a jegybankkal. Monetáris politika főbb területei a pénz és hitelállomány nagyságának változtatása, valamint a kamatláb, és az árfolyam-szabályozás. Eszközei jellemzően: a nyíltpiaci műveletek (valuta, vagy állampapír vásárlás), jegybanki alapkamat és a kötelező banki tartalékráta megváltoztatása.

MOST ajánlat

Mindössze a beadás pillanatában élő ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben. Amennyiben nem teljesül, akkor törlődik a megbízás.

Működési cash-flow / beruházás

Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési cash-flow-ja, osztva az azonos időszak kumulált beruházásával.

Munkanélküliségi ráta

A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli) népesség százalékában. (ILO definíció.)

NAP ajánlat

Adott napra érvényes ajánlat, az automatikus kereskedési rendszerben. Amennyiben nem teljesül, akkor törlődik a megbízás.

Napi számítási konvenció

A magyar állampapírok esetében 365 napos évvel számolunk (365/365). A szökőnapra nem jár kamat, ezért február 29-re sem inflációs tőkenövekményt, sem felhalmozott kamatot nem számolunk.

NASDAQ

Amerika első elektronikus tőzsdéje (forgalma már meghaladja a NYSE-ét). Leginkább a gyorsan növekvő vállalatok (IT, Biokémia, stb.) papírjaival kereskednek. Indexe: NASDAQ composite.

NASDAQ composite

A NASDAQ tőzsdeindexe.

Nettó árfolyam, Tiszta árfolyam

A kötvény árfolyama, megtisztítva a felhalmozódott kamattól. Amennyiben a névleges kamatláb kisebb, mint a piaci, akkor a nettó árfolyam alulról, ha nagyobb, akkor felülről közelít a névértékhez (lejáratkor megegyeznek).

Nettó eszközérték

A befektetési alapok vagyona, csökkentve a kötelezettségeik értékével.

Nettó hitelállomány/saját tőke

Rövid és hosszú lejáratú hitelek, mínusz a pénzeszközök és az értékpapírok, és az egész osztva a saját tőkével.

Névérték

Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Névre szóló

Az értékpapírok azon formája, amelynek érvényesítéséhez a birtokosnak hitelt érdemlően (személyi igazolvány) igazolnia kell magát. Mostanában ez a domináns forma az értékpapírpiacon.

New Economy (Új Gazdaság)

Szűkebben: az internethez szorosabban kötődő része a gazdaságnak, de tágabban értelmezve ide sorolják a csúcstechnológiájú, tudásközpontú szektort (távközlés, biotechnológia, média, stb.) is.

Nikkei

Tokió legfontosabb tőzsdeindexe, 225 részvény alkotja.

Nyílt kikiáltás

A számítógépek elterjedéséig valamennyi tőzsdén általános kereskedési rendszer volt, amelyben a brókerek hangos szóval vagy egyezményes jelekkel teszik meg ajánlataikat és azok elfogadása is szóban történik.

Nyílt végű befektetési alap/jegy

Az alapkezelő visszaváltható jegyeket bocsát ki, meghatározatlan futamidővel (felszámolásig). A befektető bármikor kivehet, vagy betehet pénzt, naponta látja mennyit ér a befektetése. A papírral a tőzsdén nem lehet kereskedni.

Nyitó szakasz

A tőzsdei kereskedés első 5 perce. Ebben a szakaszban üzletkötésre nem, csak ajánlatok gyűjtésére kerül sor (kizárólag limit típusú RÉSZ ajánlatokat lehet tenni.)

Nyitóár

A nyitóár meghatározása a nyitóáras ügyletkötési szakaszban történik. Párosítják a könyvben lévő ajánlatokat, a nyitó ár az az árszint, ahol a legtöbb üzlet megköthető.

Nyitóáras ügyletkötési szakasz

Ebben a szakaszban kerül sor, a nyitóár maghatározására, amelyen megkötődnek a nyitóáras ügyletek.

Nyitott pozíció

Az a pozíció, amikor a befektető a határidős piacon ki van téve az árfolyammozgásoknak.

NYSE (New York Stock Exchange)

New Yorki Értéktőzsde. A világ legjelentősebb (legnagyobb kapitalizációjú) tőzsdéje. Legfontosabb indexei: DJIA, S&P 500.

 

O – Z

OBA (Országos Betétbiztosítási Alap)

Az 1993-ban törvény által létrejött intézmény a korábbi állami garanciás betétek piacgazdasági alapokon nyugvó intézményesített védelmét látja el. Az OBA-hoz minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarék- és hitelszövetkezet, valamint lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló intézmény legfőbb feladata, betétbefagyás (pl. bankcsőd) esetén (a csatlakozási, illetve az éves díjakból, valamint ezek befektetése utáni hozamból származó kártalanítási vagyonból) kártalanítsa a betéttulajdonosokat. 2003. január 1-jétől az OBA nem csupán betéteket, hanem hitelintézetek által kibocsátott kötvényeket és letéti jegyeket is biztosít. Egy esetleges bankcsődöt követő kártalanítás jelenlegi maximális értékhatára 100 ezer. Bővebben: www.oba.hu

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development):

A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, melynek Magyarország is a tagja.

Offer (Eladási árfolyam)

Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el.

Opciós díj

Az az összeg, amit az opció jogosultja fizet az opció kötelezettjének.

Osztalék

A részvénytársaság adózás utáni eredményéből, a vállalat osztalékpolitikájának megfelelően osztják a részvényeseknek. A névérték százalékában határozzák meg.

Osztalékelsőbbségi részvény

Az a speciális részvényfajta, melynek tulajdonosa az osztalékfizetésnél az első helyen áll. Csak akkor jogosultak az osztalékra, ha van nyereség, veszteség esetén ők sem.

Osztalékfizetési ráta

Egy részvényre jutó osztalék, osztva az egy részvényre jutó adózott eredménnyel (EPS). Értéke elsősorban a társaság osztalékpolitikájától függ. Általánosságban értéke dinamikusan fejlődő cégeknél nullához, érett vállalatoknál egyhez közelít.

Osztalékhozam

Egy részvényre jutó osztalék, osztva a részvényárfolyammal.

OTC (Over the Counter)

Értékpapírok tőzsdén kívüli piaca. Kevésbé szabályozott, mint a tőzsdék.

Önkötés

Azt a tőzsdei ügyletet nevezzük így, amiben a vevő azonos az eladóval. Akkor használják, amikor egy értékpapírt átáraznak nyilvántartási okokból. Másik eset az értékpapír transzfer, azaz amikor árfolyamnyereség/veszteség nélkül más értékpapírszámlára akarunk részvényt áthelyezni.

P/BV

Negyedév záróárfolyama, osztva a BVPS-sel.

P/CE

Negyedév záróárfolyama, osztva az értékcsökkenéssel növelt EPS-sel.

P/CF

Negyedév záróárfolyama, osztva a CFPS-sel.

P/CFS (Price/Cash Flow per Share)

Árfolyam/cash flow arány.

P/E

Árfolyam/nyereség arány. Részvényárfolyam, osztva az egy részvényre jutó (várható) nyereséggel (EPS). Egyszerre ad képet a vállalat növekedési lehetőségeiről és tevékenységi kockázatáról.

Parkett

A tőzsdeteremnek azon – a látogatótértől elkülönített- része, ahol a kereskedelem folyik.

Passzívák (Források)

A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal. Főbb forráscsoportok: saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások.

Pénzhányad (cash ratio)

Pénzeszközök+likvid értékpapírok, osztva a folyó kötelezettségekkel.

Pénzügyi lízing

Olyan konstrukció, amelyben a lízingcég megvásárolja a szállítótól az ügyfél által igényelt lízingtárgyat, amit díjfizetés (lízingdíj) ellenében az ügyfél használatába ad. A futamidő alatt az eszköz tulajdonjoga a lízingbe adónál marad, de minden más tulajdonjoghoz kapcsolódó jogot (garanciajog, használati jog) a lízingbe vevő gyakorol.

Pénzügyi műveletek

A vállalkozásnak azok a pénzügyi műveletei, melyek nem a folyamatos tevékenység végzéséből fakadnak.

Piaci ajánlat

Az ajánlati könyvben a bevitel pillanatában lévő áron teljesülő ajánlat. A nem teljesülő része érvényét veszti.

Piaci érték/könyv szerinti érték arány

Részvény árfolyama, osztva az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel. Ez a mutató a részvény árfolyamát a nettó eszközértékre vetíti.

Piaci likviditás

Az adott piacra bevezetett értékpapír gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét jelenti. Ennek feltétele egyrészt, hogy folyamatos legyen az áralakulás, amit kiemelt piaci szereplők folyamatos árjegyzése biztosíthat (az állampapír-piacon az elsődleges forgalmazók), másrészt, hogy egy-egy tétel értékesítése ne befolyásolja jelentősen az áralakulást, azaz a piac rendelkezzen jelentős kapitalizációjú (árfolyamértékű és volumenű) értékpapírokkal és minél több szereplővel.

Portfólió

Egyfajta “kosár”, ami az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú, stb.) értékpapírokból és más befektetési eszközökből áll össze.

Privatizáció

Állami vagyon magántulajdonba adása.

Privatizációs bevételek

Az állami vagyon értékesítéséből származó bevételek azon része, amelyeket a Magyar Köztársaság éves költségvetési bevételei tartalmaznak.

Profit taking

Nagy emelkedés után a befektetők realizálják a profitot (kiveszik a pénzt a részvényből vagy a tőzsdéről). Ha sokan csinálják nagy tételben, akkor némi áreséssel jár együtt.

Profit warning

A piac előzetes informálása egy cég profitjának kedvezőtlen (a befektetők várakozásainál kedvezőtlenebb) alakulásáról.

Prompt ügylet

Azonnali ügylet

RAX index

A BÉT-en dolgozó befektetési alapok indexe. A külön indexet az indokolja, hogy a befektetési alapok nem tarthatnak egy részvényből 5 százaléknál többet.

Reáljövedelem

A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükből – az adott árszínvonal mellett – megszerezhetnek. Számszerűen a háztartások összes jövedelmének egy meghatározott év árain kifejezett értéke, ún. reálértéke.

Reálkereset index

A nettó átlagkereset index és a fogyasztói árindex hányadosa.

Recesszió

A GDP két egymást követő negyedévi csökkenése.

Referencia államkötvények

Az adott időpontban kibocsátás alatt álló, fix kamatozású államkötvény sorozatok. Az államkötvény addig minősül referencia államkötvénynek, amíg az államkötvény eredeti futamidejével megegyező futamidejű államkötvény sorozat kibocsátására sor nem kerül. A fordulónap az új államkötvény sorozat kibocsátását megelőző második munkanap (T+2).

Relatív árfolyam változás a BUX-hoz képest

Azt mutatja meg, hogy az adott részvény hány százalékkal teljesítette túl / múlta alul a BUX adott időszaki változását.

Restriktív (Megszorító)

A gazdaságpolitikai viselkedés azon formája, melynek célja a gazdaságban levő likviditás illetve a növekedés mérséklése. Eszközei a fiskális politika részéről elsősorban a költségvetési kiadások visszafogása illetve az elvonás fokozása, míg a monetáris politika részéről a szűkebb pénzkínálat illetve a magasabb kamatszint.

RÉSZ ajánlat

Az ajánlatban rögzített feltételek mellett az ügylet részletekben is teljesülhet.

Részvény

Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Osztalékra, közgyűlésen való részvételre, végelszámolásban (felszámolásban) pénzre, stb. jogosít. Lehet névre, és bemutatóra szóló. Speciális fajták: elsőbbségi (osztalék, szavazati, stb.), dolgozói, kamatozó.

Részvénykönyv

Egy Rt. névre szóló részvényeinek tulajdonosairól vezetett könyv.

RMAX

Ez az index a rövid futamidejű állampapírok árfolyamváltozásait jelzi, kosarában a MAX index kosarából kikerülő három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók.

ROA (Return on Assets)

Eszközarányos nyereség. Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával. A vállalat eredményességét méri.

ROE (Return on Equity)

Saját tőke arányos nyereség. Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos saját tőkéjével. A saját tőke (alaptőke és tartalékok) hozamát mutatja meg.

S&P 500 (Standard & Poor’s 500)

Amerikai részvényindex, amely az 1940-es évektől 500 társaság részvényeit tartalmazza, többségében a NYSE-en, kisebb részben az AMEX-en jegyzett cégeket.

Saját részvény

Azok a részvények, melyeket a társaság maga birtokol. Ezeknek a névértéke nem haladhatja meg a jegyzett tőke 10 százalékát, s szavazati jogokat nem biztosít.

Sávos kamatozású konstrukció

Az ilyen kamatozású értékpapírok konstrukciójukat tekintve igen hasonlítanak a lépcsős kamatozású papírokhoz. Az alapvető különbség közöttük az, hogy a sávos kamatozású papírok esetében az egyes időszakokra megállapított kamat nem az egész eltelt futamidőre, hanem csak az adott időszakra vonatkozik. Így tehát pl. egy sávosan növekvő és egy lépcsősen növekvő kamatozású konstrukció közül – feltételezve, hogy a kamatidőszakok ugyanazok, valamint azt, hogy a visszaváltás a futamidő kezdetétől számítva ugyanakkor és azonos meghirdetett kamatszint mellett történik – a lépcsős kamatozású konstrukció esetében jut a befektető több pénzhez a visszaváltást követően.

Shortolás

Részvényeladás annak előzetes birtoklása nélkül. A lényeg, hogy árfolyamesésre játszva, később olcsóbban megvegyük a papírt. Magyarországon a törvény határidős termékek esetében teszi lehetővé.

Spekuláció

Kockázatos ügylet, a lehetséges kockázatok figyelembevételével, nyereségszerzés érdekében végrehajtott akció.

Spot ügylet

Azonnali ügylet.

Stagfláció

Az inflációnak és a gazdasági stagnálásnak (esetleges recessziónak) az együttese egy gazdaságban. A legveszélyesebb folyamat a gazdaságban.

Stratégiai befektető

Olyan befektető, aki nem a pénzügyi haszonra spekulál, hanem hosszú távon az iparágba akar befektetni.

 

Szabad szakasz

A folyamatos kereskedés ideje, ahol minden ügylet külön áron jöhet létre. Ez a tőzsdeidő leghosszabb szakasza. A kereskedés szabad szakaszbeli algoritmusa szerint, a rendszerbe érkező vételi ajánlat, a legkedvezőbb árú (legolcsóbb) eladási ajánlattal párosítódik, az eladói ajánlat árán. A befutó eladási ajánlat pedig, a könyvben lévő legmagasabb áru vételi ajánlattal párosul, a vételi ajánlat árán.

Szavazatelsőbbségi részvény

Olyan részvény, mely a tulajdonosi arányánál nagyobb mértékű szavazati jogot biztosít tulajdonosának.

Szufficit

Költségvetési többlet.

Tőkeáttétel (Leverage)

Vállalati szinten, egy cég idegen tőke, saját tőke aránya. A határidős ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet értékét, csak annak egy részét, a margint a kifizetett pénz és az ügylet értéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).

Tőzsdeindex

Egy piac alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.

T+2 napi elszámolás

Olyan elszámolási rendszer, amely szerint az üzlet megkötésének napját (tárgynap) követő második napon történik meg az ügylet pénzügyi teljesítése.

Társasági adó

A társasági adó a gazdasági társaságok, valamint a gazdálkodó tevékenységet folytató jogi személyek e tevékenységből származó jövedelmét terhelő adó. Mértéke hazánkban 10%.

TEBÉSZ

Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége. Mint egy szakszervezet, védi az egyéni befektetők érdekeit a brókercégekkel, kibocsátókkal és az állammal szemben.

Tőketartalék

A társaság tulajdonosai által véglegesen a cég rendelkezésére bocsátott tőke, mely a jegyzett tőkén felül van. Kibocsátáskor a névértéken felüli rész.

Tokyo Stock Exchange (TSE)

Tokiói Értéktőzsde. Legfontosabb indexe a Nikkei.

Tőzsde

A kínálatot és keresletet legjobban koncentráló piac. Működését és alapítását szigorú törvényi keretek betartásához kötik (tőzsdetagok száma, alaptőke, miniszteri engedély).

Tőzsdei likvid értékpapír

Az a tőzsdére bevezetett értékpapír, amelyre a vizsgált napot megelőző 5 kereskedési nap mindegyikén született azonnali kötés a BÉT-en. A nyilvánosan kibocsátott és a tőzsdére bevezetett állampapírok esetén minden egyes kereskedési napra legalább három elsődleges forgalmazó jegyez vételi és eladási árat.

Tőzsdei szünet

A tőzsde sok okból szünetelhet: Ünnepnap, technikai problémák, stb., de ami ennél fontosabb: van egy beépített mechanizmus az egyes értékpapírok szüneteltetésére. Túl nagy árfolyam elmozdulás esetén, megelőzve a krachot és lehiggasztva a brókereket, automatikusan szünetel az adott részvény kereskedelme a BÉT-en. Ideiglenes, maximum 15 perces szünet akkor lép életbe, ha egy részvény legalább 10, legfeljebb 20 százalékkal (a BUX indexkosárban lévő részvényekre: legalább 8, legfeljebb 15 százalék) mozdul el a bázisártól. Egész napos szünetet akkor rendelnek el, ha legalább 20 százalékkal (BUX kosárban legalább 15 százalék) megy fel-le egy részvény ára a bázisárhoz képest

Ügyfélszámla

Az ügyfeleknek vezetett olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenleg terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

Üzemi eredményszint

Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye, osztva az azonos időszak halmozott árbevételével.

Végső fogyasztás

A nemzeti számlák rendszerében számított mutató, a bruttó hazai termékből (GDP) a háztartások (lakosság) vagy a társadalom (közösség) szükségleteinek kielégítését szolgáló termékek és szolgáltatások értéke.

Vételi Árfolyam

Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon vásárol.

Vinkulálás

Bemutatóra szóló értékpapír névre szólóvá alakítása.

Volatilitás (Volatility)

Részvények / tőzsdék esetén a változékonyság mérőszáma. Nagy volatilitású részvény/piac az, amely föl-le ugrál, ellenkező esetben stabil részvényről/piacról beszélünk. Kötvények kamatláb érzékenységére is használják a kifejezést.

Warrant

A kibocsátó hazai joga szerint értékpapírnak minősülő okirat vagy számítógépes adat, amely a BÉT-re bevezetett mögöttes értékpapír-sorozatra szól. Meghatározott időpontban vagy időpontokban lehívható jegyzési, elővásárlási vagy vételi jogot testesít meg.

Záró szakasz

Tulajdonképpen ez a szabad szakasz vége, mindössze a záróárat határozzák meg.

Záróár

Adott részvény utolsó kötése előtti harmadik tranzakció árfolyama. Régen az utolsó kötést (ha összesen nincs négy, akkor most is) vették alapul, de azt könnyen lehetett manipulálni. Ha egy kötés sem születik, akkor az utolsó záró marad az aznapi záró is.

Zárt végű befektetési alap/jegy

Az alapkezelő nem visszaváltható jegyeket bocsát ki, meghatározott időre. Leginkább egy zárt alapítású részvénytársaságra hasonlít, tőzsdén forgatható. Csak névre szóló befektetési jegye lehet.

Zéró kupon hozamgörbe

A hozamgörbe a különböző futamidejű és azonos kockázatú befektetésektől elvárt hozamokat mutatja meg. A zéró kupon hozamgörbe segítségével az egyes kamatszelvények és tőketörlesztések árfolyama önállóan is meghatározható, hiszen ezek mindegyike felfogható egy-egy különálló jövőbeni pénzáramnak. A zéró kupon hozamgörbe a piacon forgó állampapírok árfolyamadataiból kerül kiszámításra.